Vaiko gerovės komisija: 

o    Sprendžia įvairius darbo klausimus mokykloje vykdant teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, ŽIV / AIDS prevenciją.

o    Renka informaciją apie vaiką, organizuoja švietimo pagalbą mokiniui. Nagrinėja mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis ir imasi atitinkamų veiksmų.

o  Analizuoja elgesio taisyklių, teisėtvarkos pažeidimus, patyčių, žalingų įpročių atvejus, teikia rekomendacijas mokytojams.

o       Krizės atveju įvertina aplinkybes ir įgyvendina krizės valdymo planą.

o    Atlieka švietimo pagalbos gavėjų pirminį įvertinimą ir siunčia į Panevėžio pedagoginę-psichologinę tarnybą.

 

2022–2023 m. m.

 

Pirmininkė: Ramutė Pagojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja:  Jolanta Matiukė, socialinė pedagogė

Nariai:

o    Minolė Petronytė - Kairienė, direktorė;

o    Virginija Jeleniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

o    Kristina Tarutienė, psichologė;

o    Sonata Mackevičienė, socialinė pedagogė;

o    Justė Plesnevičienė, specialiųjų klasių specialioji pedagogė, logopedė;

o    Modestė Vaicekauskienė, pradinių klasių mokytoja;

o    Nomeda Kizlienė, pradinių klasių mokytoja;

 

Vaiko gerovės komisijos sekretorė:  Lina Boguškienė

 

Dokumentai:

 

Nekentėk tyloje. Tau visada gali padėti:

o    Klasės auklėtojas

o    Socialinė pedagogė Jolanta Matiukė, 56 kab., tel. 8-655-12983

o    Psichologė Kristina Tarutienė, 48 kab., tel. 8-637-56000

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos