Dokumentai

Planai

2017–2020 metų mokyklos strateginis planas.

2019 m. mokyklos veiklos planas.

Vadovo metinės veiklos užduotys.

 

Mėnesio veiklos planas (2019–2020 m. m.)

Rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. 

 

Mokyklos dokumentai 

(priedai atsisiuntimui: 1 priedaspriedaspriedaspriedas).
 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Sveikatos ministro įsak. 2018-04-10, Nr. 394)

Nemokamo maitinimo tvarka.

Lankomumo tvarka 2019 m.

(priedas atsisiuntimui: Priedas Nr. 1 (Tėvų paaiškinimo dėl praleistų pamokų pateisinimo forma).

Mokinio elgesio taisyklės.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

5–10 kl. mokinių vertinimas

Gabių mokinių ugdymo priemonių planas, 1–4 kl. 

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo.

Mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka (darbo grupė, įsakymas).

Smurto ir patyčių prevencijos rekomendacijų įgyvendinimo tvarka.

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka.

Mokinių sąrašai. Nuo 2018-09-10 nebeskelbiami.

 

 

 

Kiti dokumentai

 Globa tėvų prašymu.

 Asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo  tvarka: įsakymastvarkos aprašasprašymas.

 

 

Ataskaitos

2018–2019 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

 

© 2016. Visos teisės saugomos