Dokumentai

Planai

2021 m. veiklos analizė ir 2022 m. veiklos planas

2021–2023 mokyklos strateginis planas

Mokyklos nuostatai 

Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį 2022-2024 veiksmų ir priemonių planas

Mokyklos 2023 metų veiklos planas

 

 

Mėnesio veiklos planas (2022–2023 m. m.)

Rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. 

 

Mokyklos dokumentai 

             Antrų, ketvirtų, šeštų klasių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo, darbų vertinimo, rezultatų suvedimo  ir panaudojimo tvarka.

                 Aprūpinimo vadovėliais ir mokymosi priemonėmis tvarka

                Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarka

Asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo  tvarka: įsakymastvarkos aprašasprašymas.

Asmens duomenų tvarkymas, 2021-01-26 (aprašas ir taisyklėsprašymų formos).

Bibliotekos fondo apskaitos tvarka

Bandomojo elektroninio nacionalinio 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo ir panaudojimo tvarka.

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms.

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (2021-11-22 Nr. 1.1-187).

Darbuotojų veiksmų tvarka apsvaigus mokiniui

Darbuotojų veiksmų tvarka susirgus mokiniui

Globa tėvų prašymu.

Korupcijos prevencijos programa (2020–2022 m.).

Konkurso „Metų karkietis" nuostatai

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Lankomumo tvarka 

Microsoft Office 365 ir el. pašto naudojimas (įsakymas).

Mokinio elgesio taisyklės

Mokinių lankomumo kontrolės tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

 
 
 

 

Kiti dokumentai 

                Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklas teritorinis paskirstymas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus informacija dėl 2022 m. Panevėžio miesto savivaldybės premijos „Metų mokytojas“.

Panevėžio miesto savivaldybės premijos „Metų mokytojas“ skyrimo nuostatai.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (LR Vyriausybė, 2020-05-20 Nr. 504) Su prašymais ir dokumentais kreiptis į mokyklos vadovą.

Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-31 įsakymas Nr. A-1243 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose karantino paskelbimo laikotarpiu“.

Mokinių sąrašai (nebeskelbiami). 

 

Ataskaitos

                Vadovo metinės veiklos ataskaita 2022m. 

Vadovo metinės veiklos ataskaita.

Direktoriaus ataskaita ir veiklos užduotys

2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita (skaityti)

2020–2021 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

2019–2020 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

2018–2019 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos